Et felles løft for en fremtid som synlig og attraktiv industriregion.

Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å synliggjøre industriregionen Grenland i Telemark for å oppnå konkrete utviklingsmål i regionen. Dette skal gjøres gjennom en bedre og mer koordinert og samlet profilering og markedsføring.

Et overordnet mål dette prosjektet skal bidra til er å oppnå flere virksomhetsetableringer som bidrar til vekst og utvikling i vår region.

En forutsetning for å få til dette er å gjøre industri- og næringsregionen Grenland bedre kjent og synlig i utvalgte målgrupper. Dette arbeidet skal organiseres i et bredt markedsførings- og profileringssamarbeid med sentrale aktører innen næringsutvikling. Samarbeidet skal gi økt kraft og innhold i arbeidet med å sette mulighetene innen industri og næringsutvikling på kartet nasjonalt og internasjonalt.

Å gjøre Grenland kjent betyr mål om å skape en «Top of Mind»- posisjon hos viktige målgrupper (eksternt og internt) for å få flere virksomheter og dyktig og kompetent arbeidskraft hit, og oppnå vekst i eksisterende virksomheter.

Ved å oppnå en fremtredende posisjon i bevisstheten hos flere beslutningstakere, vil det bli enklere å bli hørt i flere sammenhenger for å få lagt rammebetingelser industrien trenger for å vokse og realisere planer for utvikling og vekst.

Et delmål som er viktig for å styrke dette arbeidet og oppnå en fremtredende posisjon, er å bygge stolthet over egen region blant regionens innbyggere og ansatte i bedriftene. Å skape gode ambassadører med kunnskap og kjennskap til industrinæringen i regionen vil gi tyngde i arbeidet utenfor egen region gjennom fremsnakking på flere arenaer.

Prosjektet jobber med flere målgrupper: 

  • Investorer (Industrielle eller finansielle)
  • Etablere/ Gründere (Industrielle virksomheter, engineering, forskning, leverandører innen prosjekter, vedlikehold)
  • Organisasjoner som Norsk Industri, NHO, LO
  • Politikere (Lokalt, regionalt, fylkesnivå, storting, regjering)
  • Industrivirksomheter i Norge og i Europa
  • Teknologimiljøer, forskningsenheter
  • Miljøbevegelser
  • Virkemiddelapparat (Innovasjon Norge, ENOVA, NFR mfl)

Profileringsprosjektet vil jobbe med synliggjøring av industriregionen på disse nettsidene; powergrenland.no