Vedtekter:

§ 1 Formål
TNTs formål er utvikling og vekst gjennom samarbeid og bred medvirkning innenfor konkurranselovens og annen relevant lovgivnings regelverk ved :
• å informere og dele kunnskap om aktuelle tema mellom medlemsbedriftene
• å koble muligheter i nettverket
• å foreslå tiltak som gir medlemmene økte muligheter i markedet
• å organisere og gjennomføre prosjekter med to eller flere bedrifter
• å fremme medlemmenes interesser i næringspolitiske saker

§ 2 Medlemskap
Som medlem av foreningen kan opptas bedrifter som godkjennes av styret.

§ 3 Representantskapet
Representantskapet avholder ordinært årsmøte innen utgangen av april. På årsmøtet skal representantskapet behandle saker etter foreningens vedtekter, samt innkomne forslag fra medlemmer. Forslag må være styret i hende senest to uker før årsmøtet skal avholdes.
Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Valg av møteleder, referent og representant(er) til å godkjenne og undertegne referatet
2. Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap
3. Forslag til vedtektsendringer
4. Fastsettelse av kontingent
5. Aktivitetsplan og budsjett
6. Øvrige innkomne forslag
7. Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder, jfr. § 5 andre avsnitt
8. Valg av revisor

Årsmøte skal innkalles med 3 ukers varsel.

Hvert medlem kan delta i årsmøte med to delegater en fra ledelsen og en ansatte representant. Årsmøte utgjøres av de administrative ledere i medlemsorganisasjonene eller de disse gir fullmakt til. Medlemmer og varamedlemmer av styret kan ikke møte som årsmøte medlemmer. Årsmøte er foreningens høyeste myndighet, og fastsetter omfanget av og hovedretningslinjene for foreningens virksomhet.

§ 4
Ekstraordinært årsmøte holdes etter styrets beslutning eller etter krav fra minst tre øvrige medlemmer

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for.
Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel, og innkallingen skal være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter.

§ 5
TNT skal ha et styre som består av syv medlemmer:
To representanter for lederne i medlemsbedriftene og to representanter for de ansatte i medlemsbedriftene, pluss en fra NHO Telemark og en fra LO distriktskontor Telemark. I tillegg velges en leder. Sekretariatet vil bli representert med en person – uten stemmerett.

Medlemmene i styret velges i årsmøte. NHO og LO representanter i styret utgjør valgkomiteen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er representert.

Sekretariatet innkaller til styremøte med minst 7 dagers varsel.
Dagsorden skal være vedlagt.

§ 6

TNT ledes av et styre med sekretær. Styrets sekretær er også daglig leder som tildeles signaturrett og prokura.

Styret skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av representantskapet.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan styret bare avgjøre dersom representantskapet i det enkelte tilfelle har gitt myndighet til det, eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for foreningen. Representantskapets medlemmer skal i så fall, så snart som mulig, underrettes om beslutningen.

Den daglige drift forestås av sekretær (daglig leder) som kjøpes av en dertil egnet leverandør.

Sekretariatet utfører det praktiske arbeidet for foreningen etter honorar fastsatt av styret.

Sekretariatets hovedoppgaver er:
• Besørge utarbeidelse av ordentlige og tilstrekkelige regnskaper som i revidert stand skal foreligge deltakerne senest en uke før representantskapsmøtet.
• Sørge for innkalling til møter etter avtale med arbeidsutvalgets leder
• Gjennomføre undersøkelser o.l. for å få frem forslag til samarbeidsprosjekt
• Sørge for å opprette kontakt mellom nettverkene i Grenland
• Igangsette og følge opp prosjekt etter initiativ fra medlemmene.
• Vedlikeholde og oppdatere TNTs hjemmeside
• Hjelpe til med praktisk arbeid i forbindelse med andre møter og tilstellinger.

§7
Beslutninger i TNTs organer (representantskapet og styret) avgjøres med alminnelig flertall med mindre annet særskilt er bestemt. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Endringer i TNTs vedtekter eller beslutning om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på årsmøtet.

§ 8
Medlemsbedriftene skal gjennom medlemskontingenten, jfr. §3, dekke alle driftskostnader for foreningen som ikke dekkes av tilskudd fra andre instanser. Eventuelt overskudd disponeres av ordinært årsmøte. Ut over driftskostnadene hefter ikke medlemsbedriftene for foreningens forpliktelser.

Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke ved utmelding av en medlemsbedrift.

 

Meld deg inn idag

Vedtekter, illustrasjon