HMS – Forum 8. desember 2017

ireneoffshoreNyheter

Fredag 8. desember var det HMS- Forum samling på Herøya Industripark. Det var ett vellykket opplegg med godt oppmøte!

HMS- Forum arrangeres som et samarbeid mellom NAV, IA-rådet, LO, NHO og Teknologinettverk Telemark (TNT).

På samlingen var det foredrag angående den norske modellen i norsk næringsliv. Vi snakker ofte om at vi jobber etter den Norske modellen, som er preget av partssamarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene.

Et velfungerende partssamarbeid bygger på likeverdighet, bred involvering og respekt for hverandres roller. Begge parter har rettigheter og plikter og samarbeidet bygger på partenes felles ansvar for et rettferdig og produktivt arbeidsliv.

Partssamarbeidet er grunnlaget for så vel representative som individuelle bedriftsdemokratiske ordninger. Partssamarbeid på arbeidsplassen er på mange måter den norske arbeidslivsmodellen i praksis.

Bedriften og de tillitsvalgte har mange spilleregler å forholde seg til, historisk og faktisk. De har roller som forhandlingsmotparter men også som samarbeidspartnere som har felles mål i en sunn økonomi og trygge arbeidsplasser. Kunnskap om regler og refleksjon om roller gir trygghet og resultater.

Foredragsholderne: 
Helene Naper – Advokat i NHO
David Verdu – Fabrikksjef i Elkem Solar

Presentasjonen til Helene:
2017-12-08 Bedrift og tillitsvalgt HMS forum

Presentasjonen til David:
Kommer snart!